Voorwaarden Vakantieverblijf 't Boshuisje Winterswijk


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: recreatiebungalow Kattenbergweg 1-01, 7101 BM te Winterswijk;
b. verhuurder: de personen die het vakantieverblijf ter beschikking stellen;
c. recreant: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. mederecreant: degene die samen met recreant gedurende de overeengekomen periode in het vakantieverblijf verblijft;
d. vervangende recreant; een voor de verhuurder redelijkerwijs aanvaardbare recreant, die bereid is een nieuwe overeenkomst te sluiten die betrekking heeft op het vakantieverblijf;
e. gedragsregels; regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het bungalowperceel, het bungalowpark, en in het vakantieverblijf.

Artikel 2. In het algemeen wordt van de recreant verwacht dat hij zich gedraagt als gast alsook volgens algemeen geaccepteerde goede omgangsvormen.

Artikel 3: Inhoud overeenkomst
1. De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen periode.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de verhuurder aan de recreant verstrekte informatie zoals te vinden op www.boshuisjevakantie.nl.
3. De recreant heeft de verplichting, en draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of bezoeker(s) de overeenkomst en de bijbehorende informatie na (te) leven.
4. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtsweg na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 5: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De verhuurder heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren.
2. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde vakantieverblijf, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
3. De recreant is verplicht, en draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of bezoeker(s) alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na (te) leven.
4. De recreant is verplicht geconstateerde, al dan niet door hem, zijn mederecreant(en) en of zijn bezoeker(s) veroorzaakte schade en andere onregelmatigheden binnen 24 uur bij verhuurder melden. Het is recreant, zijn mederecreant(en) en of zijn bezoeker(s) niet toegestaan pogingen te ondernemen om schade of andere onregelmatigheden zelf te verhelpen.

Artikel 6: Onderhoud en aanleg
1. De verhuurder draagt er zorg voor dat het terrein behorende bij het vakantieverblijf in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant, zijn mederecreant(en) en zijn bezoeker(s) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien,of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
3. Het is niet toegestaan om een kampeermiddel te plaatsen.

Artikel 7: Gebruik apparatuur
1. Er worden aan de recreant verscheidene apparaten ter beschikking gesteld voor normaal gebruik. Het is niet toegestaan instellingen hierop te wijzigen, noch zonder toestemming van verhuurder apparaten anders te gebruiken dan de wijze waarop zij aangeboden worden. Evenmin is het toegestaan andere (rand)apparatuur hierop aan te sluiten of andere bekabeling te gebruiken. Verder mag de recreant, zijn mederecreant(en) of zijn bezoeker(s) de apparatuur niet verplaatsen.
2. Indien de recreant afwijkt van het bepaalde in lid 1, dan zijn onderzoeks-, herstel- en reparatiekosten voor zijn rekening. Voor zover onderzoek, herstel en/of reparatie verricht wordt door verhuurder, wordt een tarief gehanteerd van 50 euro per uur met een minimum van 50 euro, en 0,43 eurocent per extra gereden kilometers, en indien van toepassing vermeerderd met andere gemaakte kosten, en vermeerderd met kosten die door derden i.v.m. onderzoek, herstel en reparatie in rekening worden gebracht.
3. Artikel 5 lid 4 is op lid 1 van toepassing.

Artikel 8: Gebruik electriciteit, gas en water
1. In het algemeen wordt van de recreant verwacht dat hij zich beperkt tot normaal gebruik en verbruik van nutsvoorzieningen. Bij geconstateerd buitensporig hoog verbruik kan het meerdere boven het gemiddeld gebruik van het vakantieverblijf, bij recreant in rekening worden gebracht.
2. In verband met de belastbaarheid van het electriciteitsnet, is het niet toegestaan om fiets- en auto-accuís in het vakantieverblijf op te laden. Evenmin is het toegestaan om mobiele airconditioning of mobiele verwarming aan te sluiten. Andere grote stroomgebruikers, zoals b.v. een strijkijzer, mogen alleen in de slaapkamers worden aangesloten. Voor het opladen van fiets- en auto-accuís wordt u verwezen naar www.oplaadpunten.nl

Artikel 9: Prijs
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gas/elektriciteit/water/riool en toeristenbelasting en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de schoonmaak- en administratiekosten en een waarborgsom, tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.
2. De waarborgsom dient als onderpand voor geleden schade jegens de verhuurder, voor eventuele onderzoeks-, herstel- en reparatiekosten, en voor eventuele verbeurde boetes. De waarborgsom wordt na de beŽindiging van de overeenkomst en indien geen schade, andere kosten of verschuldigde boete is geconstateerd, na 7 dagen gerestitueerd. Deze periode wordt in acht genomen ten behoeve van het vaststellen van niet gemelde schade en gebreken.
Indien schade of andere onregelmatigheden worden geconstateerd tijdens of kort na het betrekken van het vakantieverblijf, is artikel 5 lid 4 van toepassing.
3. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 10: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euroís te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichtingen binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf en het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 11: Incassokosten
De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijk kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Annulering en tussentijdse beŽindiging
1. Bij annulering verbeurt de recreant een vergoeding aan verhuurder. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van de administratiekosten;
- bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.
- bij voortijdig vertrek van de recreant gedurende de overeengekomen periode: 100% van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien het vakantieverblijf door een vervangend recreant wordt gereserveerd voor diezelfde periode en voor dezelfde prijs. Indien naar het inzicht van verhuurder een lagere prijs moet worden gehanteerd (last minute), wordt het verschil bij recreant in rekening gebracht.
Indien de verhuurder eerder dan de recreant een vervangend recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang.
3. Indien de verhuurder de prijs verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de recreant de overeenkomst direct beŽindigen, in welk geval lid 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing zijn tenzij de verhoging het gevolg is van omstandigheden zoals omschreven in artikel 9 lid 3.
4. Indien verhuurder wegens overmacht de overeenkomst annuleert, zal hij betaalde termijnen aan de recreant restitueren zonder dat deze aanspraak kan maken op aanvullende schadevergoeding. Onder overmacht wordt o.a. verstaan het overlijden van ťťn van beide, of beide eigenaren.
5. Indien verhuurder wegens verkoop van de woning de overeenkomst annuleert, zal hij betaalde termijnen aangevuld met 50 euro, aan de recreant restitueren zonder dat deze aanspraak kan maken op aanvullende schadevergoeding. Verhuurder heeft een inspanningsverplichting om de recreant te attenderen op gelijkwaardige, vrije recreatiewoningen van andere verhuurder(s).

Artikel 13: Gedragsregels
1. Recreant, zijn mederecreanten of bezoekers zijn gehouden de door de verhuurder gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De verhuurder zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels.
3. Overnachtingen door bezoekers van de recreant zijn niet toegestaan, tenzij tevoren toestemming van de verhuurder is verkregen. In alle gevallen mag door niet meer dan 3 personen in het vakantieverblijf overnacht worden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen.
2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
3. Parkeren van een voertuig op het perceel is geheel op eigen risico. Vallende takken, dennenappels e.a. natuurlijke gebeurtenissen die schade aan eigendommen van de recreant veroorzaken, zijn niet voor rekening van verhuurder.
3. De recreant is verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor alle gebeurtenissen tijdens zijn verblijf in en rond de woning, tenzij hij overmacht kan aantonen. In het algemeen is de recreant jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, zijn mederecreanten of door hem toegelaten bezoekers. De recreant is gehouden de volledige schade te vergoeden, ook die welke het bedrag van de waarborgsom te boven gaat.
4. Indien later dan 7 dagen, na het retourneren van (het restant van) de waarborgsom, alsnog schade, overtredingen of wijzigingen wordt geconstateerd die aantoonbaar tot de recreant, zijn mederecreanten of zijn bezoekers zijn te herleiden, is de recreant alsnog gehouden de kosten c.q. verbeurde boetes te vergoeden.

Artikel 15: Tussentijdse ontruiming door de verhuurder en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn mederecreanten of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
2. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de recreant het vakantieverblijf te ontruimen.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de verhuurder ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen voor te leggen aan de burgerlijk rechter. De recreant blijft gehouden het overeengekomen tarief zoals bedoeld in artikel 9 te betalen.

Artikel 16: Gebruik door derden
Het is noch de verhuurder noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 17: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn kunnen zowel door de recreant als de verhuurder bij de rechter aanhangig worden gemaakt, zulks te doen binnen 1 jaar na zijn eerste brief naar de andere partij.

Artikel 18. Overige
1. De brievenbus op het park is niet toegankelijk voor de recreant. Doorgezonden post zal voor de verhuurder - ongelezen - worden vernietigd.
2. Open vuur (barbecue, vuurkorf, kaarsen, waxinelichtjes e.d.) is verboden, zowel binnen als buiten. Boetes opgelegd van gemeentewege worden verhaald op de recreant.
3. Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij overtreding van dit verbod verbeurt recreant een boete ter hoogte van 3 maal de schoonmaakkosten
4. Feesten en partijen zijn niet toegestaan.
5. Het is niet toegestaan binnenshuis te roken. Bij overtreding van dit verbod verbeurt recreant een boete ter hoogte van 1 maal de schoonmaakkosten. Roken is buiten toegestaan, maar alleen in de onmiddellijke nabijheid van het vakantieverblijf.
6. Het is niet toegestaan meubels en inventaris te verplaatsen. Het is evenmin toegestaan de rolluiken te gebruiken.

Voorwaarden Privacy